Đăng ký tài khoản: tạm đóng cho đến khi gộp máy chủ