Hướng dẫn chỉnh Auto Du Long

  • ▪️ Phím tắt tắt/mở auto Du Long Ctrl+Y
  • ▪️ Các bạn vào thư mục auto du long theo đường dẫn interface/DuLong/youlongmibao.txt các bạn chuột phải vào file youlongmibao.txt chọn Edit
  • ▪️ Mỗi dòng ở bên tay phải cuối sẽ có 3 cột như là 0, 1, 0 hoặc 0, 0, 0.
    • ▪️ Cột đầu tiên: Để số 1 - Sẽ nhận Vật Phẩm, 0 - Sẽ nhận Tiền Du Long
    • ▪️ Cột thứ hai: Để số 1 - Sẽ tiếp tục đánh hết 4 lượt nếu thấy Vật Phẩm muốn nhận, 0 - Sẽ bỏ qua không đánh lại
    • ▪️ Cột thứ ba: Để số 1 - Sẽ tự sử dụng Vật Phẩm, 0 - Sẽ không tự sử dụng Vật Phẩm